UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 HOME O NAS OFERTA STREFA MIESZKAŃCA PRAWO FAQ KONTAKT POLITYKA PRYWATNOŚCI
FAQ
Kto zwołuje zebranie Właścicieli lokali i co na nim należy obowiązkowo rozpatrzyć?
Zgodnie z art. 30 ustawy o własności lokali Zarządca Nieruchomości zwołuje roczne zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego. Wszyscy Właściciele lokali powinni otrzymać pisemne zawiadomienie o zebraniu z podanym terminem, miejscem oraz porządkiem obrad. W zebraniu mogą uczestniczyć z prawem głosowania nad projektami uchwał wyłącznie Właściciele lokali. Jeśli Właściciel lokalu nie może osobiście przybyć na zebranie może w formie pisemnej upoważnić inną pełnoletnią osobę do głosowania. Natomiast w przypadku, gdy Zarząd lub Zarządca, nie zwoła zebrania ogółu Właścicieli lokali w tym terminie, to zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy o własności lokali, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli. Do zwoływania zebrań zastosowanie mają przepisy art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali. W myśl art. 30 ust. 2 ww. ustawy, przedmiotem corocznego zebrania Właścicieli lokali powinny być w szczególności:
1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu,
2) ocena pracy Zarządu,
3) sprawozdanie Zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
Należy pamiętać, iż poprzez zebranie, Właściciele lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej mają bezpośredni wpływ na decyzje Zarządu, ponieważ na podstawie uchwał podjętych na zebraniu, Zarządca realizuje decyzje Współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.